شرکت تجهیزات پزشکی

ماهور طب

مدرس :خانم مهندس پریسا نجفی

دستگاه میکرودرم ابرژن

 بهار۱۳۹۰

 

میکرو درم ابرژن(ابریشن) و واترجت

میکرودرم ابرژن

استفاده ازلایه برداری برای جوانسازی پوست ودرمان مشکلات پوستی تاریچه ای به قدمت مصرباستان دارد.

میکرودرم ابرژن روشی است که به صورت میکرونی کار لایه برداری راانجام میدهد که درادامه به تفصیل به آن می پردازیم .

میکرودرم ابرژن اولین بار درسال ۱۹۸۵درایتالیا مورد استفاده قرارگرفت وبعداز ان دراروپاوامریکا به کار گرفته شد.

درسال ۱۹۸۸موفق به دریافت (FDA)به عنوان لایه بردارغیرتهاجمی شد.

انواع دستگاه میکرو درم ابرژن

دارای پمپ مکنده است برای ایجاد خلاء می باشد که قلب دستگاه است.به همین دلیل قدرت و نوع دستگاه خیلی مهم است.

سیستم های میکرو درم بسته به نوع ابزار ساینده به دو نوع تقسیم می شود.

۱- .دیاموند(الماسه)                                                                                        

۲- .پودر اکسید الومنیوم

سیستم دیامونددرسری های الماسه یا دیاموندعلاوه برتماس هندپیس برروی پوست هندپیس به شکل دائم باید حرکت کند و مجموعه حرکت ومکش باعث لایه برداری می شوداین لایه برداری چون تحت فشارهندپیس بالایه های پوست متغیراست ازدقت کمی برخوردار میباشدودرنهایت به دلیل این معایب لایه برداری یکدستی انجام نمی شودوبا ورود پودر اکسید الومینیوم این روش تقریبا درجرگه روشهای سالنی قرار میگیرد چراکه عمق ونوع لایه برداری ابتدایی می باشد.درروش لایه برداری دیاموند فشار منفی مکش سبب تماس موثرپروپ با پوست میشود.ازانجایی که درزمان تماس پروپ با پوست هوایی وارددستگاه نمی شود پس دبی مکش تاثیری درعملیات ما ندارد.فشارمکش حداکثرمیبایست۷۵صدم بارباشد.باپیشرفت دستگاههای لایه برداری روشهای پودری همگام باپیشرفت موتورها گام درراه نوین گذاشتند.درنقاب دستگاههای پودری چند نکته حائزاهمیت است که درادامه به آن میپردازیم.

سیستم پودر اکسید آلومنیوم در این سیستم عمل سایش توسط پودر اکسید الومنیوم که بر روی جریان هوا سوارشده و به سطح پوست برخورد می کند صورت می گیرد.جریان هوا یا دبی پمپ مکنده خیلی مهم است چون نقش قدرت دستگاه را ایفا می کند.

درانتخاب نوع دستگاههادبی یافشار منفی برای ماحائزاهمیت است که باشناخت این دومفهوم به انتخاب خودکمک میکنیم.

دبی یعنی میزان متر مکعب هوایی که دریک ثانیه ازمحل خاص عبورمی کند ودبی دردستگاههایی که باپودر اکسیدالومینیوم کارمی کنند مورد اهمیت قرارمیگیردکه این عددازحداقل۳۰لیتربردقیقه دردستگاهها شروع می شود.میزان استاندارد این جابه جایی هوابین ۳۲تا ۳۸قراردارد که میزان مکش دستگاهها را تعیین میکند.این پودر نیزمثل سری های الماسه باتوجه به اندازه دانه هامی تواند سختی وزبری ومتفاوتی ارائه دهد.میزان سنجش زبری پودربا واحد مش مشخص می شود که مش ها ازقبیل ۸۰و۱۰۰و۱۲۰و۱۵۰و…می باشند.هرچه این عدد بالاتررود میزان درشتی ذرات کمتر میشود وهرچه ذرات ریزترشوند نرم ترشده ومیزان سایش آنها کاهش می یابد.پودرهای اکسید الومینیوم دارای گریدهای مختلفی می باشند وبه دودلیل مشخص زیرعوارض خاصی رابه دنبال ندارند ودارای FDA می باشند:

۱-پودراکسیدالومینیوم نامحلول درآب است

۲-واکنش شیمیایی باپوست ایجاد نمی کند

دستگاهی قابلیت بالایی به ما میدهدکه بااکثرپودرهاسازگاری داشته باشداماپودر متداول بامش ۱۰۰می باشد.

اولین نکته ای که می توان در بحث دستگاهها به ان اشاره کرد موتورآنها می باشد.سه نوع مختلف موتوردربحث دستگاههای لایه بردارداریم .

موتورها براساس نوع پمپ های مکش دسته بندی میشوند:

پمپهای مکش روغنی یا روتاری:

دراین پمپ هابا چرخاندن یک بادامک درون یک استوانه موتور شروع به کار میکند.این دستگاه توسط روغن یا مایعات دیگرآب بندی میشود.براساس طول عمردردسته دوم قرارمیگیرد،اما باتوجه به پس دادن روغن دراین موتوراستفاده ازاین پمپ منسوخ شده است.

پمپ های دیافراگمی:

دراین نوع پمپ ها یک پیستون به کمک موتورحرکت داده می شود ودردو صفحه فلزی جریان هوامثل شش انسان جابه جا میشود.این نوع پمپ هاارزان قیمت می باشند اماچون با ورودجسم خارجی مانند گردوغبارصفحات دیافراگمی خاصیت ارتجاعی خودراازدست میدهندفشار موتوربسیارافت می کند لذااستفاده ازپمپ های دیافراگمی درزمانهای کوتاه وشرایط محیطی تمیزتوصیه میشود.

پمپ های سیلندروپیستونی:

این نوع پمپ ها با یک یا دو پیستون کارمیکنند که این پیستونها توسط موتورحرکت داده میشود وبه همین دلیل انها تولید فشار یکنواخت وبدون افت درطول عمر خود میکنند.طول عمر این پمپ ها درمقایسه بابقیه بسیاربیشتراست وبه دلیل استهلاک کم جزءموتورهای پرطرفدارسازندگان دستگاههاست.

لایه برداری با این نوع موتورها به دلیل فشاریکنواخت معمولا یکدست انجام می شود وبه دلیل پیاده سازی هندپیس های مختلف قادربه فراهم سازی کیفیت بالاتری می باشد.

مبحث بعدی که مورد توجه قرارمیگیردبحث هندپیس ها وچیدمان آنها دردستگاههای ابرژن است .

دستگاههای میکرودرم دارای هندپیسی میباشند که همزمان مکش ودمش را انجام میدهدکه علاوه برپاشش پودربه کارجمع آوری پوست وپودر لایه برداری شده رانیز انجام میدهند.

نکته حائزاهمیت درهندپیس دستگاههامتریال مورد استفاده درساخت آنهاست.پودر اکسیدالومینیوم سخت ترین ماده بعدازالماس درصنعت است وبه طورطبیعی بعدازمدتی کارکردن دچاراصطکاک وخوردگی خروجی هندپیس میشود که گشاد شدن خروجی هندپیس ازعلائم آشکار آن می باشد. دربعضی ازشرکت های سازنده ازمتریال مقاوم تراستفاده شده وگارانتی هندپیس هم شامل خدمات خواهد شد که این تا حدی تضمین کننده کیفیت آنها می باشد.

دربعضی از دستگاههای میکرودرم هندپیسی به نام اندرمولوژی یا وکیوم داریم

که این هندپیس کار لایه برداری راتکمیل میکند.

لایه های اپیدرم ازراه نفوذ تغذیه میشوند بنابراین باایجاد سرکولیشن مناسب درلایه ها باعث خونرسانی و آب رسانی به لایه ها می شویم که این خود سبب شفافیت پوست میشود.

فعالیت این هندپیس به این محدود نشده چون دارای سری های بدن نیز میباشد که کارماساژواندرمولوژی بدن وصورت راانجام می دهد.

درمجموع ترکیب دوهندپیس اندرمولوژی ولایه برداری پودری لایه برداری کامل ودرستی به ما ارائه خواهد کرد که نتایج ان درتعدادجلسات پایین به وضوح دیده میشود.

موارد استفاده:

  1. رفع جای جوش : فرورفتگی های ناشی از جوشهای قبلی و جای اکنه و جوش با میکرودرم قابل رفع می باشد.طی جلسات لازم پوست صاف و یک دست می شود.
  2. ۲. جوان سازی پوست : از این روش در درمان چروکهای سطحی و کم عمق پوست می توان استفاده کرد.فواصل درمان را بر حسب وضیعت بیمار میتوان تغییر داد و از هفته ای یک بار تا دو هفته یکبار فواصل اضافه کرد.
  3. لک های حاملگی : مهمترین اثر میکرودرم کمرنگ کردن یا محو کردن لک های حامگی است.مخصوصا اگر همزمان با ان دارو مصرف شود.
  4. درمان جوشهای(اسکار)اکنه و ابله مرغان:

بر حسب نوع اسکار و محل و عمق ان به چندین جلسه درمان هفتگی نیاز دارد. در ترمیم جوشگاهای سوختگی نیز ار این روش می توان استفاده کرد.

  1. کوچک کردن منافذ پوستی: باز شدن منافذ پوستی یکی از مشکلات عمده در خانم ها می باشد .که یکی از راههای درمان این مشکل استفاده از میکرودرم می باشد. بعد از چند جلسه درمان به علت بافت سازی و محکم شدن پوست منافذ پوستی نیز کوچک تر می شود.
  2. درمان و برطرف کردن خالکوبی:خالکوبی های سطحی را می توان به این روش از بین برد.
  3. درمان ترکهای پوستی: در درمان ترکهای پوست درزمان حاملگی یا چاقی و بلوغ نیز می توان از این روش استفاده نمود.
  4. چروک گردن:در درمان چروک های گردن و ضایعات این ناحیه نیز از این روش استفاده می کنن.

روش انجام :

در ابتدا پوست تمیز می شود و ازآرایش و چربی کاملا پاک می شود.

سپس به مدت لازم بر حسب نوع پوست و ضایعه ان که توسط پزشک تعیین می شود سایش در جات مختلف روی قسمت های مختلف صورت می گیرد.

زمان لازم حدودا بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در صورت و ۲۰ دقیقه در گردن صورت می گیرد.جهت ضایعات سطحی مانند کمدون و کلاسما و کک و مک یا جوانسازی فقط تا حد قرمزی مختصر پوست انجام داده و جهت ضایعات عمیقی مانند اسکار اکنه و ابله مرغان و یا چروکهای سایش راتا درم پاپیلر و دیدن نقاط ریز خونریزی ادامه میدهیم.

پس از خاتمه درمان صورت پاک و شسته می شودو به جز مصرف ضدافتاب مراقبت خاصی لازم ندارد و این روش برا افرادی که کار می کنند مناسب می باشد.تعداد درمان بر حسب تمایل بیمار قابل تغییر است.

اما روش بعدی لایه برداری که این روزهابسیار مورد توجه قرارمی گیردلایه برداری به وسیله اب واترجت می باشد.

دراین نوع لایه برداری فراترازاپیدرم می رود وخاصیت درمانی به زیبایی اضافه خواهد شد.درنسل جدیددستگاههای لایه بردارازاین نوع لایه برداری بسیاراستقبال شده است.دراین دستگاهها بافشار اب ویاترکیب فشاراب وسری الماسه لایه برداری پوست انجام میشود دردستگاههای پودری محدود به لایه های غیرآبداربودیم چراکه زمانی که به لایه های آبدارپوست می رسیدیم شتاب پاشش پودرکاهش می یابدواین یعنی عدم لایه برداری باکیفیت.اما دردستگاههای نسل جدیدلایه برداری محدود به لایه ی خاص نیست وبا صلاح دید پزشک میتوان لایه به لایه سلولهای پوستی را لایه برداری کرداین نوع لایه برداری علاوه برمزیت عمق لایه برداری انتخابی به ما امکان ابرسانی به پوست را میدهد.

مشکلی که دردستگاههای پودری گاهی با آن برخورد میکنیم پوسته پوسته شدن وخشکی پوست است دردستگاههای واترجت بالایه برداری ابی کاملا بدون دردوحساسیت انجام می شود وعموما قرمزی پوست ایجاد نمیشود وپوست ازطراوت خاصی بعدازآن برخورداراست .سازندگان میکروهای جدیدپارا فراترازاین گذاشته اند ودستگاههای واترجت مجهز به سری الکتروفورس کرده اند درزمان بعداز لایه برداری به دلیل نزدیک شدن به لایه ها وسلولهای زنده بسیاری ازپزشکان برای جذب بهتر داروها دران زمان ازداروهای ویتامینه یا ماسک های زیبایی استفاده میکنند.دردستگاههای جدید که مجهزبه هندپیس اکتروفورس می باشنداین جذب بسیاربالاتر میرودچراکه میتوان مواد مزو و ویتامینه رابعد ازلایه برداری روی پوست قرارداردوبا حرکت این هندپیس برروی پوست ان رابه اعماق اپیدرم فرستاداین کار معمولا بسیارجواب دهی دارد دراین روش ازمواد مزوتراپی استفاده می شودکه میزان جذب داروها می شود ومواد ویتامینه تاحد زیادی موردقبول می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست